Note

Bạn đã học được cách đi theo xu hướng?

Verified Broker
· View 220

Tất cả chúng ta đều đã nghe qua cụm từ “Xu hướng là bạn”. À, nó không chỉ là bạn… nó còn hơn cả vậy. Khi giao dịch trên các thị trường tài chính, bạn phải cố gắng xác định xu hướng và giao dịch theo xu hướng đó thay vì cố gắng đánh bại nó. Một xu hướng có nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi theo cùng một chiều hướng cho đến khi mô hình giá báo hiệu rằng xu hướng chủ đạo đã kết thúc.


Hãy chú ý tới các biểu đồ và giao dịch theo chiều hướng của xu hướng. Các nhà giao dịch thành công làm như vậy.


Theo dõi xu hướng và đăng nhập giao dịch ngay: https://kvbprime.com/vn/market...


Tham gia cộng đồng của các nhà giao dịch KVB PRIME để trao đổi thêm về thị trường, kỹ thuật thuật giao dịch: https://www.facebook.com/group...


#trading# #investment# #forexmarket# #tradingskill# #ForexForecast# #forextrading# #forextraders#

Bạn đã học được cách đi theo xu hướng?Edited 21 Apr 2021, 16:58

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.