Ozoku trading

Ozoku trading
Ozoku trading
Ozoku trading
mariakareem
wf2024ll
Sarah 121
··· 470 Visitors
Move-in date
position Vietnam
Thắng làm vua thua làm giặc
  • 老婆息怒 :
    14年我做生意的时候亏了,欠了一屁股债400多万,都是我老婆不离不弃,一路支持我,当时想自杀的心都有了,不经历绝望生死,领悟不到真谛,交易也是,现在能从容也是因为过去的经历,你要多感恩你老婆
  • 神罗殿 :
    你亏了这么久,咋还有这么多钱激动

Pull-up Update