#QuanLyRuiRo#

#QuanLyRuiRo#

110 View 0 Discuss
Quản lý rủi ro là việc xác định, đánh giá và ưu tiên hóa rủi ro tiếp theo là việc áp dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn lực để giảm thiểu, theo dõi và kiểm soát xác suất xảy ra hoặc ảnh hưởng của các sự kiện không may hoặc để tối đa hoá việc thực hiện các cơ hội.
Please login to share your trading experiences!

No records

Global Partner Program
FOLLOWInterview