#TamLyGiaoDich#

#TamLyGiaoDich#

110 View 0 Discuss
Tâm lý học giao dịch là nghiên cứu về tư duy của con người và cách thức hoạt động của nó về danh tính, niềm tin và hành vi trong khi tích cực giao dịch các tài sản được quản lý và không được quản lý. Lĩnh vực tâm lý học này có thể tiết lộ khuynh hướng cốt lõi của con người bởi vì giao dịch đòi hỏi một tư duy khác để thành công so với bộ não nguyên thủy hơn của chúng ta.
Please login to share your trading experiences!

No records

Global Partner Program
FOLLOWInterview