#DựĐoánNFP#

#DựĐoánNFP#

69 View 19 Discuss
Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (NFP) thể hiện số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng trước, trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh phi nông nghiệp. Con số này có thể được đánh giá mạnh mẽ trong những tháng sắp tới và những đánh giá đó cũng có xu hướng kích hoạt sự biến động trong bảng ngoại hối. Nói chung, dữ liệu cao được coi là tích cực (hoặc tăng) đối với USD, trong khi dữ liệu thấp được coi là tiêu cực (hoặc giảm). Hãy cùng đoán ngay bây giờ!
Please login to share your trading experiences!

-THE END-