Post
· View 1,355
#GBP/USD#Hiện usd đi đúng plan 1 tháng. nhận định của mình. không nên vào lệnh nữa. đợi xem plan mới nhà cái chọn hướng nào. không nên vội 好吃好吃好吃

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

Theo bn gu có chiều hướng giảm chưa
@1482920 mình có buy đâu, plan của mình là canh sell,
tôi đã nhận được đâu
alo. làm sao để nhận 90$ đi bạn !
@leluonggtvt1979 tôi đã nhận được đâu :))

-THE END-

login