Note

Giá quét qua TP mà không khớp lệnh

Verified Media
· Views 25
Hi ae;

Hôm qua sell con dầu WTI , đặt TP xong đi ngủ, sáng dậy thấy giá đã xuyên qua TP cũng khá sâu mà lệnh không chạy là sao nhỉ các bác?

Tài khoản trên FxPro:

 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.