Note

SILVER & OIL 30/11/23

· Views 75

#Silver khung ngắn hạn H1
Silver cũng có thể canh Short nhưng cần nhiều điều kiện hơn để chính thức confirm mô hình giá hiện tại hình thành là "Đỉnh giả"

Cụ thể: Giá giảm qua khỏi đường kẻ ngang. Khi đó dự kiến giá giảm tiếp diễn về cạnh dưới hộp vàng rồi xuất hiện nhịp truy hồi trở lại cạnh trên của hộp mới có thể short. Target xa nhất có thể hướng về là quanh 24.340


#OIL khung ngắn hạn H1
OIL hôm qua đã có 1 pha đi tàu lượn siêu tốc khi tăng/giảm thành hình chữ V

Trường hợp giá bắt đầu giảm từ đây thì có thể canh Mua ở quanh mốc 76.76$ với sl 75.9$

Ngược lại: Giá tăng thêm nhịp - xác lập đỉnh giá cao hơn mức giá cao nhất trong ngày hôm qua thì sẽ chờ Mua ở quanh 77.1$ , sl khi đó ở 76.25$

 #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# 

 #OPINIONLEADER# 

 #Silver# 

 #CrudeOil# 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.