Note

NZDUSD 28/9

· Views 157

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

NZDUSD 28/9

Không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy xu hướng đi lên sắp kết thúc. Một sự điều chỉnh thấp hơn được mong đợi. Tỉ lệ Rủi ro/Phần thưởng sẽ kém khi kêu gọi mua từ mức hiện tại. Việc di chuyển qua mức 0,5950 sẽ xác nhận đà tăng. Mục tiêu di chuyển đo được là 0,6000.


NFA - Đây không phải lời khuyên đầu tư

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.