Note

AUDJPY 27/9

· Views 163

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

AUDJPY 27/9

Một sự điều chỉnh thấp hơn được mong đợi. Chúng tôi mong đợi một sự đảo ngược trong động thái này. Rủi ro/Phần thưởng sẽ kém khi kêu gọi mua từ mức hiện tại. Việc di chuyển qua mức 95,25 sẽ xác nhận đà tăng. Mục tiêu di chuyển đo được là 96,00. Chúng tôi muốn Mua ở mức 94,75 (dừng ở 94,35). Mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi sẽ là 95,75 và 96,00

Mức kháng cự: 95,25/95,75/96,00

Hỗ trợ: 95,00 / 94,75 / 94,25


NFA - Đây không phải lời khuyên đầu tư

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.