Note

NZDUSD 14/9

· Views 133

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

NZDUSD 14/9

Hành động giá của cặp này dường như đang hình thành đáy. Chúng tôi mong đợi một sự đảo ngược trong động thái này. Chỉ số RSI đang có xu hướng cao hơn. Việc di chuyển qua 0,5925 sẽ xác nhận đà tăng. Mục tiêu di chuyển đo được là 0,5950. Chúng tôi muốn Mua ở mức 0,5865 (dừng ở 0,5833). Mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi sẽ là 0,5945 và 0,5970

Mức kháng cự: 0,5925/0,5950/0,5975

Hỗ trợ: 0,5900 / 0,5860 / 0,5850


NFA - Đây không phải lời khuyên đầu tư

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.