Note

Vắc xin Pfizer không cần bảo quản lạnh


Pfizer và BioNTech đã đệ trình dữ liệu mới lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) để chứng minh tính ổn định của vắc-xin coronavirus mới của họ khi được bảo quản ở nhiệt độ âm 15 đến 25 độ C, để yêu cầu FDA cho phép giảm bớt khó khăn trong quy định bảo quản vắc-xin đơn giản hóa việc phân phối vắc xin. Điều này sẽ mở rộng đáng kể phạm vi phân phối vắc xin, và một số phòng khám y tế và nhà thuốc ở vùng sâu vùng xa không có cơ sở hạ tầng dây chuyền lạnh cũng có thể nhận được vắc xin.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

No older comments, be the first to grab the sofa.

CFD markets involves substantial risk and there is always the potential for loss. Past performance is not indicative of future results. You understand and agree that there are risks associated with the use of online trading services ( COPYTRADE、FOLLOWTRADE、FOLLOWGUARD ), including uncontrollable factors such as hardware breakdown, software fault, or Internet disconnections. FOLLOWME does not held any responsibility for the communication failures, miss-transmissions or delays that occur during online trading.

appstore-download goole-download
login