Post
· View 125
#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# EURUSD Xu hướng hiện tại chưa rõ ràng và đang trong biên độ đi ngang trên hình Chúng ta hiện chưa nên vào lệnh EU mà có thể thị trường se đi ngang chờ cuộc họp FOMC Chiến lược tham khảo buy và sell vùng cản hỗ trợ và kháng cự: 1.1750 - 1.1700

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.