Note

EURUSD

· Views 62
EURUSD
EURUSD hiện đang trải qua một xu hướng giảm và chúng tôi đã đánh dấu mục tiêu của mình trước khi có thể tiến hành tìm kiếm tín hiệu mua sau khi cấu trúc giảm đã hoàn thành, sau ngày hôm nay các trình kích hoạt vùng bán sẽ được đăng tải, hãy thích chia sẻ và theo dõi để biết thêm cập nhật

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.