Note

Quan điểm biểu đồ hàng ngày trên GJ và GU cũng tương tự như vậy

· Views 55
Quan điểm biểu đồ hàng ngày trên GJ và GU cũng tương tự như vậy
Khung thời gian hàng ngày dường như đang vẽ một đáy đôi lệch, như giá đã làm trong khung thời gian 4 giờ vào ngày 28 tháng 9 đối với sự đảo chiều vào giữa tuần. Giá có thể tăng mạnh từ vùng hiện tại mà nó đang ở hoặc nó có thể đi xuống để kiểm tra 154.756 để xác nhận một đáy đôi rất lớn trong ngày để tạo ra một lực đẩy mạnh. Hiện tại chúng ta đang ở vùng quan trọng, vì vậy hãy giao dịch cẩn thận và quan tâm đến các giao dịch của bạn. Tôi đang có lợi nhuận 100pips tại thời điểm hiện tại kể từ khi mua buổi sáng, do đó, sẽ mang lại cho các giao dịch có lãi và theo dõi từ đó

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.