Note

GBPNZD 7.1

· View 73


GBPNZD 7.1

GBPNZD chạm bolinger hàng ngày.

Trên nguồn cấp dữ liệu giá thực như IDC: Nến hàng ngày của GBPNZD Thiếu đuôi đáy. Cũng nên chú ý: ngày hôm nay mở cửa với giá thấp - bán mạnh đang diễn ra.

Một ngày đôi khi tiếp tục tăng mà không cần kiểm tra lại giá mở và đáy vẫn đi ngang.

Nhưng hai ngày này đến ngày khác có đáy bằng - trường hợp này rất hiếm, vì vậy giá rất có thể sẽ phải kiểm tra lại giá mở để tạo đáy ít nhất trong một ngày.

NFA

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Support
Total 200 FCOIN reward
avatar

Hot

👍

-THE END-