Note

Chỉnh số Dow đang hồi đỉnh

Verified Person
· View 148

Chỉnh số dow đang trên đà tăng dài tuy nhiên để đi lên xa cần phải có nhiều điểm đi ngang hồi hiện tại mình thấy sell con dow tầm giá 35500 35600 là ngon với những lệnh ăn ngắn 


 
Chỉnh số Dow đang hồi đỉnh
 
Mình sẽ đặt sl khá xa và rải lệnh liên hồi 🙃 còn bạn thì sao? 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Event
Total 10 FCOIN reward
avatar

Hot

Verified Person
angers
Author
35500 đến 35600 chia đều cho 10 lệnh
bạn rải ở các điểm nào vậy

-THE END-

login