Post
· Views 35
View nhẹ giá vàng. Như biểu đồ đã thể hiện vàng đã phá vỡ vùng giá 1680-1672 theo khung weekly kể từ tháng 4 2020. Nếu trong tuần 1-2 tuần tới giá vàng không đóng cửa được trên 1690 + tuần này xuất hiện 1 cây nên giảm tuần khá đẹp thì nhiều khả năng từ giờ đến cuối năm giá vàng sẽ chạm mốc 1450. Tuần sau cũng là khoảng thời gian công bố lãi suất và nhiều khả năng vàng sẽ tiếp tục bị chịu áp lực bán mạnh nên mọi người chú ý nhé. Bài viết chi tiết hơn sẽ được cập tuần vào cuối mỗi tuần tại channel!  Have a nice weekend!

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

avatar

Hot

👍

-THE END-