发姐_

发姐_
发姐_
发姐_
3 Following 153 Followers
836 Popularity
852727
冰菱一笑
947467
··· 190 Visitors
Move-in date
position China
资深国际金融分析师 CAF,私人财富资产管理,私募机构导师,针对外汇投资等领域研究与分析,精准趋势,精准点位,精准仓位,精准策略

Pull-up Update