LionelHo

LionelHo
LionelHo
LionelHo
4 Following 211 Followers
484 Popularity
Rosie Hoang
Vippro
Huyvu
··· 167 Visitors
Move-in date
position Vietnam
birthday 04 Aug Birth
80% t/gian của trader là chờ đợi cơ hội, tín hiệu để vào lệnh. Vì vậy hãy kiên nhẫn đợi khi thị trường xác nhận để có được 1 deal đẹp với tỉ lệ RR cao

Pull-up Update