Post
· Views 96
#Bạn có biết Số liệu về bảng lương phi nông nghiệp (#NFP) là một chỉ số kinh tế quan trọng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Nó đại diện cho số lượng việc làm được thêm vào, không bao gồm nhân viên nông trại, nhân viên chính phủ, nhân viên hộ gia đình tư nhân và nhân viên của các tổ chức phi lợi nhuận. NFP phát hành nói chung gây ra biến động lớn trên thị trường ngoại hối #NFP #USD #DoYouKnow  The non-farm payroll (#NFP) figure is a key economic indicator for the United States economy. It represents the number of jobs added, excluding farm employees, government employees, private household employees and employees of nonprofit organizations. NFP releases generally cause large movements in the forex market  #GuessNFP# #USDollarIndex# #DCFX# #FOLLOWME交易大赛#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

chuẩn luôn
dạ cảm ơn chị. Rất mong được kết nối và đồng hành cùng chị nhé

-THE END-