Post
· View 144
Đầu tư cho tri thức chính là một khoản đầu tư tốt nhất mà chúng ta có thể thực hiện trong cuộc đời của mình. Tổng thống Mỹ Benjamin Franklin, một trong những nhân vật hàng đầu có công lớn xây dựng nên Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, cũng đã nói: "Đầu tư vào tri thức sẽ trả cho bạn khoản lợi tức cao nhất". Hãy đầu tư tri thức cho mình và đưa ra kế hoạch để thực hiện nó: 1. Xác định mục tiêu rõ ràng (nhớ chia nhỏ theo mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn). Ví dụ: Bạn muốn trở thành người thế nào trong 3-5

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login