Post
Fed Kaplan: Đặc biệt chú ý đến các tổ chức tài chính phi ngân hàng Fed Kaplan nói rằng nếu nền kinh tế tăng trưởng như tôi dự đoán, lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sẽ tăng. Đây là một tín hiệu lành mạnh và đã đến lúc tranh luận bình thường hóa chính sách . Đối với cổ phiếu MEME, chúng tôi nhận thấy rằng có một lượng lớn tính thanh khoản. Kế hoạch mua tài sản quy mô lớn của Fed là một trong những yếu tố gây ra cơn sốt ép ngắn hạn , nhưng hiện tại không có rủi ro hệ thống trên thị trường tài chính. Cục Dự trữ Liên bang đã cập nhật thông tin rằng hệ thống thanh toán theo thời gian thực FedNow sẽ được ra mắt vào năm 2023.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

avatar

No older comments, be the first to grab the sofa.

CFD markets involves substantial risk and there is always the potential for loss. Past performance is not indicative of future results. You understand and agree that there are risks associated with the use of online trading services ( COPYTRADE、FOLLOWTRADE、FOLLOWGUARD ), including uncontrollable factors such as hardware breakdown, software fault, or Internet disconnections. FOLLOWME does not held any responsibility for the communication failures, miss-transmissions or delays that occur during online trading.

appstore-download goole-download
login