Note

PLAN TRADE 20/9/23

· Views 54

1. #USD khung Daily,


Nhịp giá Daily hôm qua khá ấn tượng về phương diện kỹ thuât. Dự kiến USD sẽ dao động phương ngang trong hôm nay để chờ đợi FOMC. Nhưng cũng không gì bất ngờ nếu USD cứ lầm lũi tăng xói mòn cho đến trước giờ tin luôn.

2. #Silver khung ngắn hạn H4
Như tui đồn với anh em hôm qua, Silver đi có ăn có học hơn và cho ra tín hiệu false rõ nét hơn.

Giả bộ anh em có short thì target ở cạnh dưới hộp ở 22.850. Dự kiến tại đây giá hồi phục lại cạnh trên hộp giá thì mới chính thức giảm theo đúng cấu trúc thường gặp ở false break. Ai muốn oánh thì oánh!

Tổng thể lại: Vì sao tui vẫn bàn Mua USD kệ FOMC là vì đó - điều này nếu anh em tinh ý sẽ nhận ra khác mọi lần: Tui hay khuyên bình tĩnh để đợi tin xác nhận câu chuyện. DO đó, mấy con G7 anh em có Short thì cứ giữ thôi. Nhớ mua Nhang ủng hộ và khấn toàn tâm là được :D

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.