Note

Thể Lệ Cuộc Thi FOLLOWME Mùa 12

Verified Official
· Views 1,697
Thể Lệ Cuộc Thi FOLLOWME Mùa 12

Cuộc thi FOLLOWME ("Cuộc thi") là một sự kiện giao dịch dành cho người dùng giao dịch toàn cầu. 

FOLLOWME tuân thủ khái niệm “khám phá các nhà giao dịch xuất sắc và phổ biến các chiến lược giao dịch chất lượng cao”, tuân thủ các nguyên tắc cởi mở, công bằng và khách quan và nhằm tổ chức một sân khấu để người tham gia thể hiện năng lực giao dịch của họ và tìm kiếm các nhà giao dịch xuất sắc.

Cuộc thi được tổ chức hai mùa một năm và hỗ trợ hơn 4.000 nhà môi giới tài khoản thực MT4 trên khắp thế giới. Nhà đầu tư có thể tham gia miễn là có tài khoản MT4.

Trong 11 mùa vừa qua, chúng tôi có tổng cộng 47,327 tài khoản đã tham gia Cuộc thi với tổng vốn chủ sở hữu tài khoản trên 300,000,000 USD. Chúng tôi đã trao $263,245 cho 188 người chiến thắng.

PHẦN 01
Thời gian Cuộc thi

1.1 Thời gian đăng ký (UTC+2) 

 00:00:00 ngày 20 tháng 3 năm 2023 - 00:00:00 ngày 3 tháng 6 năm 2023 

*Những người tham gia tạo tài khoản nhà tài trợ mới từ ngày 3 đến ngày 25 tháng 6 sẽ tự động được đăng ký tham gia cuộc thi.

 

1.2 Thời gian cuộc thi (UTC+2)

 00:00:00 ngày 03 tháng 4 năm 2023 - 00:00:00 ngày 03 tháng 7 năm 2023 

1.2.1 Thời Gian Tính Xếp Hạng Hàng Tháng (UTC+2)

Tháng đầu tiên: 00:00:00 ngày 03/04/2023 - 23:59:59 ngày 30/04/2023
Tháng thứ hai: 00:00:00 ngày 01/05/2023 - 23:59:59 ngày 31/05/2023
Tháng thứ ba: 00:00:00 ngày 01/06/2023- 23:59:59 ngày 02/07/2023

1.3 Giờ tiêu chuẩn của Cuộc thi: UTC+2.

PHẦN 02
Người tham gia

FOLLOWME hỗ trợ hơn 4,000 tài khoản thực MT4 của nhà môi giới để đăng ký Cuộc thi.

PHẦN 03
Website Cuộc thi

Sẽ được mở từ 20/03/2023...

https://www.followme.com/conte...

 

PHẦN 04
Quy Tắc Phân Vùng và Nhóm Cuộc Thi

 

4.1 Quy tắc Phân vùng

Khối Indonesia: Người tham gia có mã điện thoại +62 hoặc vùng dịch vụ tại Indonesia;

Khối toàn cầu: Tất cả những người tham gia không thuộc Khối Indonesia được chỉ định cho Khối Toàn cầu.

 

4.2 Quy tắc Phân nhóm

4.2.1 Điều kiện phân nhóm

Nhóm Tài Khoản Vi Mô: $100≤Vốn chủ sở hữu<$10,000
Nhóm Tài Khoản Lớn: Vốn chủ sở hữu≥$10,000
Nhóm Ngẫu Nhiên: Trong thời gian diễn ra cuộc thi, nếu có một tài khoản trong nhóm tài khoản vi mô/lớn đăng ký tín hiệu và có các lệnh sao chép, tài khoản đó sẽ được chuyển vào nhóm ngẫu nhiên. (Quy tắc này chỉ áp dụng cho tài khoản đăng ký.)
Nhóm Nhà Môi Giới: Tất cả các tài khoản tham gia có vốn chủ sở hữu lớn hơn hoặc bằng 100 đô la sẽ được nhóm theo các nhà môi giới tương ứng của họ.

*Chỉ các tài khoản giao dịch thực của các nhà môi giới trong Danh sách tín hiệu dành cho các nhà môi giới được cấp phép mới có thể được phân nhóm và tham gia Cuộc thi.

>> Danh sách tín hiệu dành cho các nhà môi giới được cấp phép

 

4.2.2 Thời gian phân nhóm

a, Những người tham gia đăng ký trước khi bắt đầu cuộc thi sẽ được phân nhóm theo vốn chủ sở hữu tài khoản của họ khi bắt đầu cuộc thi.

b, Đối với các tài khoản chưa được phân nhóm hoặc chưa đăng ký sau khi Cuộc thi bắt đầu, vốn chủ sở hữu của họ sẽ được đồng bộ hóa vào lúc 00:10 (UTC+2) mỗi ngày từ ngày hôm sau cho đến khi kết thúc đăng ký Cuộc thi. Và các tài khoản này sẽ được phân nhóm khi vốn chủ sở hữu lớn hơn hoặc bằng 100 đô la.

 

PHẦN 05
Quy Tắc Xếp Hạng

 

5.1 Thời gian cập nhật xếp hạng

Điểm số và thứ hạng của các tài khoản tham gia sẽ được cập nhật vào lúc 00:10:00 (UTC+2) mỗi ngày trừ Chủ nhật. Bản cập nhật có thể bị trì hoãn do sự chậm trễ của mạng, trường hợp ngoại lệ trong việc đọc dữ liệu tài khoản cuộc thi hoặc các sự cố khác.

 

5.2 Điểm toàn diện

Trong mỗi nhóm, các tài khoản tham gia được xếp hạng và hiển thị theo thứ tự giảm dần theo điểm toàn diện của nhóm. Điểm toàn diện được tính bằng tổng trọng số của bốn điểm riêng lẻ và nhân với hệ số đòn bẩy tài khoản. Bốn chỉ số này là điểm của ACCNAV, Tỷ lệ lợi nhuận, Mức DD tối đa và Lợi nhuận ròng cuối cùng.

 

Chi tiết công thức:

Nhóm Tài Khoản Vi Mô & Nhóm Nhà Môi Giới & Nhóm Ngẫu Nhiên:

Điểm toàn diện = (Điểm ACCNAV*35% + Điểm DD tối đa*20% + Điểm Lợi nhuận ròng cuối cùng*35% + Điểm Tỷ lệ lợi nhuận*10%)*Hệ số đòn bầy tài khoản*ACCNAV = Giá trị ròng tích luỹ

Nhóm Tài Khoản Lớn:

Điểm toàn diện = (Điểm ACCNAV*10% + Điểm DD tối đa*30% + Điểm Lợi nhuận ròng cuối cùng*30% + Điểm Tỷ lệ lợi nhuận*30%)*Hệ số đòn bầy tài khoản

 

5.3 Điểm ACCNAV 

5.3.1 Công thức tính ACCNAV 

ACCNAV = P1*P2*P3.....*Pn

Lưu ý: "n" là số ngày của Cuộc thi và "Pn" là ACCNAV vào ngày hiện tại cho tài khoản tham gia.

Theo lợi nhuận (Lợi nhuận của vị thế đóng + lợi nhuận thả nổi) vào ngày hiện tại, cách tính Pn có thể được chia thành 3 trường hợp sau:
a, Khi lợi nhuận ngày hiện tại lớn hơn 0,
Pn=[Vốn chủ sở hữu tài khoản vào ngày hiện tại + Giá trị tuyệt đối của số tiền rút vào ngày hiện tại]/[Vốn chủ sở hữu tài khoản vào ngày hôm trước + Tiền gửi vào ngày hiện tại];
b, Khi lợi nhuận ngày hiện tại bằng 0, Pn=1;
c, Khi lợi nhuận vào ngày hiện tại nhỏ hơn 0,
Pn=[Vốn chủ sở hữu tài khoản vào ngày hiện tại - Tiền gửi vào ngày hiện tại + Giá trị tuyệt đối của số tiền rút vào ngày hiện tại]/[Vốn chủ sở hữu tài khoản vào ngày hôm trước].

*Phạm vi thời gian của lợi nhuận của vị thế đã đóng/lợi nhuận thả nổi, nạp tiền/rút tiền vào ngày hiện tại là từ 23:00 (UTC+2) trên “n-1” (có nghĩa là "ngày trước ngày diễn ra Cuộc thi") đến 23:00 (UTC+2) trên “n” (có nghĩa là "Ngày thi")
*Vốn chủ sở hữu tài khoản vào ngày hiện tại đề cập đến vốn chủ sở hữu tài khoản lúc 23:00 (UTC+2) trên “n” (có nghĩa là "Ngày thi")

 

5.3.2 Công thức tính điểm ACCNAV

Điểm ACCNAV =(ACCNAV của tài khoản / ACCNAV tối đa trong nhóm*100)*30%+[(n+1-Xếp hạng)/n]*100*70%

Lưu ý: “n” là tổng số tài khoản tham gia trong nhóm, và “Xếp hạng” là thứ hạng của các tài khoản trong nhóm theo thứ tự tăng dần theo ACCNAV vào ngày tính toán.

 

5.4 Điểm Lợi nhuận ròng cuối cùng

5.4.1 Công thức tính Lợi nhuận ròng cuối cùng

a, Lợi nhuận ròng cuối cùng của tài khoản là số tiền lãi và lỗ của tất cả các lệnh được đóng trong Thời gian diễn ra cuộc thi và vẫn được giữ khi cuộc thi kết thúc.
b, Nếu có một lệnh vị thế khi tài khoản được phân nhóm thành công, lãi và lỗ thả nổi của vị thế tại thời điểm đó sẽ không được tính vào lợi nhuận ròng cuối cùng của tài khoản.
c, Nếu tất cả các tài khoản tham gia trong nhóm này đều thua lỗ, lợi nhuận ròng cuối cùng tối đa của tất cả các tài khoản trong nhóm này sẽ được tính bằng cách lấy giá trị tuyệt đối của khoản lỗ tối đa.

 

5.4.2 Công thức tính điểm Lợi nhuận ròng cuối cùng

Điểm Lợi nhuận ròng cuối cùng = (Lợi nhuận ròng cuối cùng của tài khoản/ Lợi nhuận ròng cuối cùng tối đa trong nhóm*100)*30%+[(n+1-Xếp hạng)/n]*100*70%

Lưu ý: "n" là tổng số tài khoản tham gia trong nhóm và "Xếp hạng" là thứ hạng của các tài khoản trong nhóm theo thứ tự tăng dần theo lợi nhuận ròng cuối cùng vào ngày tính toán.

 

5.5 Điểm Tỷ lệ lợi nhuận

5.5.1 Công thức tính Tỷ lệ lợi nhuận

Tỷ lệ lợi nhuận = Lợi nhuận ròng cuối cùng/TỐI ĐA1

*TỐI ĐA1 là mức cao nhất của tổng kết số dư khi tài khoản tham gia được phân nhóm và số tiền gửi và rút trong cuộc thi.

 

5.5.2 Công thức tính Điểm Tỷ lệ lợi nhuận

Điểm Tỷ lệ lợi nhuận = (n+1-Xếp hạng)/n*100

Lưu ý: "n" là tổng số tài khoản tham gia trong nhóm và "Xếp hạng" là thứ hạng của các tài khoản trong nhóm theo thứ tự tăng dần theo lợi nhuận ròng cuối cùng vào ngày tính toán.

 

5.6 Điểm DD tối đa

5.6.1 Công thức tính DD tối đa

DD tối đa = TỐI ĐA2*[(Tối đa của ACCNAV-ACCNAV)/Tối đa của ACCNAV]

TỐI ĐA2: Giá trị tối đa được ghi trong DD tối đa hàng ngày của tài khoản tham gia

 

5.6.2 Công thức tính Điểm DD tối đa

Điểm DD tối đa = (n+1-Xếp hạng)/n*100

Lưu ý: "n" là tổng số tài khoản tham gia trong nhóm và "Xếp hạng" là thứ hạng của các tài khoản trong nhóm theo thứ tự tăng dần theo lợi nhuận ròng cuối cùng vào ngày tính toán.

 

5.7 Hệ số đòn bầy tài khoản

Cuộc thi không khuyến khích người tham gia sử dụng các tài khoản có đòn bẩy cao để giao dịch vì nó có thể mang lại rủi ro lớn và làm giảm tính công bằng của cuộc thi. Do đó, Cuộc thi đặt hệ số đòn bẩy tài khoản để hạn chế điểm của các tài khoản có đòn bẩy cao.
a, Đối với tài khoản Cuộc thi có đòn bẩy nhỏ hơn hoặc bằng 500 lần, hệ số đòn bẩy của tài khoản là 1;
b, Đối với tài khoản Cuộc thi có đòn bẩy lớn hơn 500 lần, hệ số đòn bẩy của tài khoản giảm dần khi hệ số đòn bẩy của tài khoản càng cao;
c, Đối với tài khoản Cuộc thi có đòn bẩy lớn hơn hoặc bằng 2,000 lần, hệ số đòn bẩy của tài khoản là 0.7.

 

PHẦN 06
Quy tắc cho tài khoản không có điểm

6 Nếu tài khoản tham gia gặp các trường hợp sau, điểm tài khoản sẽ không còn được tính nữa và thứ hạng cũng như tư cách nhận thưởng sẽ bị hủy bỏ.

6.1 Người tham gia sửa đổi mật khẩu kết nối tài khoản và không khôi phục kết nối trước 23:45 (UTC+2);

6.2 Vốn chủ sở hữu của tài khoản tham gia vào lúc 00:10:00 (UTC+2) trong ngày ít hơn $100;

6.3 ACCNAV hiện tại<0;

6.4 Tài khoản tham gia kích hoạt khóa ký quỹ;

6.5
a, Loại tài khoản của tài khoản tham gia được kiểm tra là MAM, PAMM và các tài khoản quản lý tài sản khác;
b, Tài khoản tham gia được đánh dấu là Tín dụng (Credit) và tổng số tiền gửi trong thời hạn hiệu lực lớn hơn tổng số dư ban đầu tại thời điểm lập nhóm và số tiền gửi trong thời gian thi đấu;
c, Thông tin tài khoản tham gia hoặc đơn lệnh có chứa các từ như demo, test;
d, Có số tiền gửi lớn trong tài khoản tham gia mà không cung cấp được bằng chứng về việc chuyển khoản;

6.6 Tài khoản tham gia đã bị cảnh báo/khoá ít nhất 2 lần do vi phạm quy tắc cộng đồng trong năm qua;

6.7 Nhà cung cấp tín hiệu sửa đổi mật khẩu của tài khoản tín hiệu, dẫn đến tổn thất cho người đăng ký, bị cộng đồng đánh dấu là hành vi ngắt kết nối có ác ý;

6.8 Tài khoản tham gia vi phạm các quy định khác của cuộc thi.

*Người tham gia có thể tham gia lại Cuộc thi bằng cách kết nối với các tài khoản khác trong thời gian đăng ký.

 

PHẦN 07
Công Bố Giải Thưởng và Xác Minh Tài Khoản

7.1 Lợi nhuận ròng phải lớn hơn 0. Nếu có lợi nhuận ròng của tài khoản nhỏ hơn hoặc bằng 0 trong Top 10 của nhóm tài khoản vi mô/tài khoản lớn hoặc Top 3 của nhóm ngẫu nhiên/danh sách xếp hạng hàng tháng, giải thưởng sẽ được phân phối cho tài khoản tham gia tiếp theo có lợi nhuận ròng lớn hơn 0.

7.2 Người chiến thắng Cuộc thi cần hợp tác với nhân viên của cuộc thi để hoàn tất việc xác minh thông tin tài khoản trong vòng 10 ngày thường sau khi xác nhận giải thưởng. Việc xác minh phải cung cấp bằng chứng về việc quay video, bằng chứng này phải được hiển thị rõ ràng bao gồm:
a, Thông tin tài khoản của MT4 trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động;
b, Thông tin tài khoản trên trang web của nhà môi giới và hồ sơ lịch sử gửi hoặc rút tiền;
c, Ghi nhận của ngân hàng gửi hoặc rút tiền;
d, Các thông tin bổ sung khác.
Tất cả các thông tin trên phải hiển thị số tài khoản và thông tin của chủ sở hữu tài khoản. Nếu thông tin xác minh không được cung cấp trong thời gian quy định hoặc không thể cung cấp được thì sẽ được coi là tự ý từ bỏ việc nhận tiền thưởng.

7.3 Nếu người chiến thắng giành được nhiều giải thưởng trong nhóm tài khoản vi mô/lớn hoặc nhóm ngẫu nhiên, thì chỉ giải thưởng có số tiền thưởng cao nhất mới được bảo lưu và phần còn lại sẽ được hoãn lại cho người chiến thắng tiếp theo;

7.4 Phần thưởng cho xếp hạng của nhóm tài khoản vi mô/lớn hoặc nhóm ngẫu nhiên sẽ được phân phối sau khi tất cả các điều kiện giành chiến thắng được xác nhận. Số lượng phần thưởng tùy thuộc vào trang Phần thưởng cuộc thi và thời gian phân phối cụ thể sẽ được thông báo riêng.

7.5 Việc phân phối phần thưởng xếp hạng hàng tháng của nhóm môi giới sẽ được hoàn thành trong vòng 14 ngày làm việc sau khi xác nhận đủ điều kiện để giành chiến thắng. Số tiền thưởng tùy thuộc vào trang Giải thưởng cuộc thi.

7.6 Có hai cách để người dự thi nhận giải thưởng Cuộc thi là tài khoản Paypal của người chiến thắng và ví FOLLOWME. Các khoản phí liên quan đến việc chuyển và rút tiền sẽ do người chiến thắng chịu.

PHẦN 08
Điều Khoản Cuộc Thi

8.1 Mỗi người tham gia đồng ý rằng dữ liệu tài khoản của họ sẽ được hiển thị và sử dụng trong Cuộc thi.

8.2 Mỗi người tham gia đồng ý với Thỏa thuận kết nối tài khoản của Cộng đồng giao dịch FOLLOWME và chấp nhận tất cả các điều khoản.

8.3 Không được phép rút lui khỏi Cuộc thi.

8.4 Nếu một nhà môi giới bị xóa khỏi danh sách tín hiệu dành cho các nhà môi giới được cấp phép trong thời gian diễn ra Cuộc thi, tất cả các tài khoản tham gia của nhà môi giới đó sẽ bị xóa khỏi nhóm tài khoản vi mô, nhóm tài khoản lớn, nhóm ngẫu nhiên và sẽ chỉ được hiển thị trong nhóm nhà môi giới.

>> Danh sách tín hiệu dành cho các nhà môi giới được cấp phép

8.5 FOLLOWME có quyền hủy bỏ, đình chỉ hoặc chấm dứt Cuộc thi theo các yêu cầu của luật pháp và quy định có liên quan, lệnh tư pháp hoặc hành chính và điều kiện thực tế.

8.6 Cuộc thi có quyền giải thích cuối cùng các Quy định này.

 

PHẦN 09
Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm 

9.1 Cuộc thi FOLLOWME không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất một phần hoặc toàn bộ nào mà người tham gia phải gánh chịu do bất kỳ giao dịch nào liên quan đến CFD, cũng như mọi hậu quả phát sinh từ việc tham gia cuộc thi.

9.2 Cuộc thi không đảm bảo rằng dịch vụ mạng sẽ luôn đáp ứng các yêu cầu của người tham gia, cũng như dịch vụ mạng sẽ không bị gián đoạn. Tính kịp thời, bảo mật và độ chính xác của các dịch vụ mạng cũng không được đảm bảo. Đối với sự cố gián đoạn dịch vụ mạng hoặc các lỗi khác do nguyên nhân bất khả kháng hoặc không thể kiểm soát được, Cuộc thi FOLLOWEME sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

 

CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP


Q: Tôi có thể giao dịch nếu tôi đã đăng ký thành công trước khi Cuộc thi bắt đầu không?

Vâng, bạn có thể. Nhưng các lệnh giao dịch trước khi Cuộc thi bắt đầu sẽ không được tính vào điểm của Cuộc thi.

Q: Nó có ảnh hưởng đến điểm số của tôi nếu tôi giữ các vị thế giao dịch khi tôi đăng ký Cuộc thi không?

Không, điểm Cuộc thi sẽ được tính sau khi tài khoản được phân nhóm.

 

Q: Tại sao tôi không thể thấy điểm tài khoản của mình?

Có nhiều trường hợp sẽ khiến tài khoản tham gia không còn tính/hiển thị điểm. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Chương 6 của Thể lệ Cuộc thi.

 

Q: Tôi có thể đăng ký Tín hiệu và COPYTRADE trong thời gian diễn ra Cuộc thi không?

Có, bạn có thể đăng ký Tín hiệu. Nhưng khi hoặc sau khi phân nhóm, nếu tài khoản có các lệnh COPYTRADE, nó sẽ được chuyển sang nhóm ngẫu nhiên.

 

Q: Sau khi tài khoản giao dịch được kết nối, tại sao nó không được hiển thị trên bảng xếp hạng các tài khoản có thể được chọn cho Cuộc thi?

Sau khi tài khoản giao dịch được kết nối thành công, hệ thống có thể mất từ 1 đến 10 phút để đồng bộ hóa dữ liệu. Làm ơn hãy kiên nhẫn.

 

Q: Tại sao tài khoản của tôi không được phân nhóm?

a, Vì vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn không lớn hơn 100 đô la trong thời gian đăng ký.
b, Do bạn đã thay đổi mật khẩu của tài khoản và mật khẩu không được cập nhật trên FOLLOWME trước thời gian diễn ra Cuộc thi.

 

Q: Tôi có thể sử dụng nhiều tài khoản để tham gia Cuộc thi không?

Có, bạn có thể sử dụng nhiều tài khoản để tham gia. Nhưng trong cùng một nhóm sẽ chỉ hiển thị tài khoản có số điểm cao nhất. Nếu không có tài khoản nào hiển thị trên bảng xếp hạng, bạn có thể kiểm tra trong Cuộc thi của tôi.

 

Q: Gửi và rút tiền trong Cuộc thi có ảnh hưởng đến điểm số không?

> Tiền gửi trong Cuộc thi, dẫn đến tăng khoản đầu tư tối đa vào tài khoản, sẽ làm giảm điểm tỷ lệ lợi nhuận của tài khoản. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Mục 5.5 trong Chương 5 của Thể lệ Cuộc thi.
> Việc rút tiền trong Cuộc thi sẽ không làm giảm điểm tài khoản, nhưng nếu tất cả các lần rút tiền hoặc vốn chủ sở hữu sau khi rút tiền ít hơn 100 đô la, thì điểm tài khoản sẽ không còn được tính nữa và tất cả các xếp hạng nhóm cũng như tiêu chuẩn giải thưởng sẽ bị hủy bỏ.

 

Q: Có thể sửa đổi bội số đòn bẩy của tài khoản trong cuộc thi không?

Đòn bẩy tài khoản có thể được sửa đổi và Cuộc thi sẽ sử dụng bội số đòn bẩy tối đa được ghi lại của tài khoản Cuộc thi làm cơ sở để tính hệ số đòn bẩy tài khoản.

Proofreading: Rosie

 

 

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

😍😍😍
👍🏽👍🏽

-THE END-