Note

EurUsd

· Views 66
EurUsd


Hôm qua, sau khi chạm mức thấp 0,9550, EurUsd đã điều chỉnh mức giảm mạnh này so với mở cửa của châu Á và sau một nỗ lực mới để giảm xuống dưới mức thấp, đã bắt đầu củng cố. Như tôi đã nói vào tuần trước, vùng 0,95 sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho cặp tỷ giá và sự đảo chiều từ vùng này có thể xảy ra.

Tôi lạc quan EurUsd miễn là 0,95 còn nguyên và mua giảm về phía vùng đó là chiến lược của tôi. Rất có thể xảy ra điều chỉnh thành 0,99 tại thời điểm này. #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.