Note

EURGBP | Only A Break Out Above 0.87600 Will Increase EURGBP

· Views 137
EURGBP | Only A Break Out Above 0.87600 Will Increase EURGBP
EURGBP đang di chuyển trong một xu hướng tăng giá được xác định rõ ràng.
Các mô hình tăng giá hơi xấu nhưng giá có thể tăng trở lại
Trong mô hình thực tế, giá nên tăng trên 0,8760 để xác nhận xu hướng tăng.
Kịch bản ngược lại là giá hte sẽ ở dưới mô hình và nó có thể di chuyển xuống mà không cần kích hoạt tín hiệu mua

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

FOLLOWME Trading Community Website: https://www.followme.com

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.