Note

Cuối cùng đã đến lúc cho một số giao dịch mua EURAUD

· Views 46

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Cuối cùng đã đến lúc cho một số giao dịch mua EURAUD

Giá vừa mới bắt đầu đào sâu vào một vùng hỗ trợ tốt xuống ở mức 1.450. Vào hàng ngày ở đây, bạn có thể thấy vị thế bán tốt mà tôi đang xem xét bảo hiểm rủi ro cuối cùng của tôi trong giao dịch để xem xét các giao dịch mua. Thêm một vài cây nến hàng ngày để xác nhận rằng mức này sẽ một lần nữa cho thấy sự hỗ trợ, sau đó bạn không nên tham gia mua dài hạn với mức chốt lời 50% ở mức thoái lui xu hướng đầu tiên. Hy vọng mọi người đang làm tốt và tôi sẽ hoạt động tích cực hơn rất sớm!

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.