Note

CADCHF BÁN

· Views 109

CADCHF BÁN

CADCHF đã phá vỡ đường xu hướng và hiện đang bị giữ bởi đường EMA 50 ngày (khung thời gian 2 giờ). Tôi mong đợi một cuộc kiểm tra lại trước khi điểm yếu hơn nữa. Chỉ số CAD cũng đã phá vỡ đường xu hướng và sẽ được kiểm tra lại trước khi sự suy yếu tiếp theo sẽ đẩy điều này xuống. Chỉ số CHF đang ở mức cấu trúc + .50% fib (khung thời gian hàng ngày) và tôi dự kiến sẽ đẩy lên mức 0,618%.

Đây không phải là lời khuyên đầu tư

#ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng#

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No comment on record. Start new comment.