Note

Giá Khớp Lệnh Là Gì? Có Những Nguyên Tắc Và Phương Pháp Nào

· View 209

Giá khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh đối với thị trường chứng khoán là việc hoàn thành thỏa thuận giữa người mua và người bán trên bảng giao dịch điện tử trực tuyến. Các lệnh của nhà đầu tư được ghép nối với nhau. Nhằm để giao dịch với mức giá phù hợp với nguyên tắc khớp lệnh của thị trường.

Đây được xem như sự thỏa thuận giữa người mua và người bán về giá cả với số lượng rõ ràng. Tất cả sẽ được giao dịch công khai tạo điều kiện cho nhà đầu tư kiểm soát một cách triệt để.

Giá khớp lệnh chính là giá sử dụng để giao dịch.

Có những nguyên tắc khớp lệnh nào?

Nguyên tắc khớp lệnh là cơ sở cho việc thực hiện phương thức khớp lệnh ở các Sở giao dịch chứng khoán. Phần lớn các giao dịch ở Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện theo phương thức khớp lệnh. Việc thực hiện phương thức khớp lệnh ở các Sở giao dịch chứng khoán thường được thực hiện theo các nguyên tắc chủ yếu sau:

Nguyên tắc ưu tiên về giá: Lệnh nào có giá tốt hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Điều này cũng có nghĩa là lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước. Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Nguyên tắc ưu tiên về thời gian: Khi các lệnh giao dịch có cùng mức giá. Lệnh giao dịch nhập trước vào hệ thống giao dịch sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Nguyên tắc ưu tiên khách hàng: Khi các lệnh giao dịch có cùng mức giá và có cùng thời gian nhập lệnh. Lệnh của khách hàng sẽ được ưu tiên thực hiện trước lệnh giao dịch có tính chất tự doanh của công ty chứng khoán.

Nguyên tắc ưu tiên khối lượng: Khi các lệnh giao dịch đều là của khách hàng hoặc đều là lệnh tự doanh có cùng mức giá và cùng thời gian. Hiển nhiên rằng lệnh nào có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Giá giao dịch được xác định theo các nguyên tắc sau:

  • Giá khớp lệnh có khối lượng lớn nhất được ưu tiên thực hiện trước.
  • Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn khối lượng giao dịch lớn nhất, sẽ chọn giá gần với giá tham chiếu.
  • Nếu vẫn còn nhiều giá thỏa mãn quy tắc trên thì giá cao nhất sẽ được chọn.

Các phương thức của giá khớp lệnh là gì?

  • Phương thức khớp lệnh định kỳ

Khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở khớp các lệnh mua và bán tại một thời điểm xác định. Điều này nhằm tìm ra mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất. Loại khớp lệnh này được sử dụng để xác định giá mở cửa và giá đóng cửa của chứng khoán. Nó cũng bao gồm lệnh giới hạn và lệnh ATO/ATC.

  • Phương thức khớp lệnh liên tục

Khớp lệnh liên tục được thực hiện dựa trên cơ sở khớp lệnh mua và bán. Diễn ra ngay thời điểm được nhập vào hệ thống giao dịch. Và gồm có lệnh MP (lệnh thị trường) và lệnh LO (lệnh giới hạn).

  • Phương thức khớp lệnh thỏa thuận

Khớp lệnh thỏa thuận là phương thức giao dịch chứng khoán. Trong đó, các thành viên tự thỏa thuận với nhau về điều kiện giao dịch, giá cả, khối lượng. Giá thỏa thuận sẽ nằm trong biên độ dao động giá tại ngày giao dịch đó. Sau đó, đại diện giao dịch của thành viên sẽ nhập thông tin và hệ thống giao dịch.

  • Phương thức đặt lệnh ATO

Lệnh ATO là lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa. Lệnh này sẽ tự động bị hủy bỏ ngay sau thời điểm xác định giá mở cửa. Đối với lệnh không được thực hiện hoặc phần lệnh còn lại chưa được thực hiện.

  • Phương thức đặt lệnh ATC

Lệnh ATC là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Nó được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

Lệnh ATC được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa. Đồng thời, sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá đóng cửa đối với lệnh không được thực hiện. Hoặc phần lệnh còn lại chưa được thực hiện.

  • Phương thức đặt lệnh thị trường (MP)

Lệnh thị trường (MP) là lệnh mua bán chứng khoán theo giá tốt nhất trên thị trường. Cũng có nghĩa là lệnh mua chứng khoán ở mức giá thấp nhất. Hoặc bán ra với giá cao nhất trên thị trường.

Lệnh MP có thể khớp lệnh gộp nhiều bước giá với nhau. Lệnh thị trường sẽ được tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.

Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login