Note

GỢI Ý TỔNG QUAN...!XAU/USD NGÀY 15/09/2021

· View 79

XAUUSD. tăng mạnh trong đầu phiên Mỹ và có phần dịu lại về cuối phiên. NDT nên đợi thị trường xác nhận xu hướng ở thời điểm hiện tại có quay về vùng Sw  trước đó 1786 - 1796 hay xác nhận phá vỡ để bắt đầu 1 xu hướng tăng dài hạn. .

 #ChươngTrìnhThủLĩnhÝTưởng# 

GỢI Ý TỔNG QUAN...!XAU/USD NGÀY 15/09/2021

 #XAU/USD# Disclaimer: The content above represents only the views of the author or guest. It does not represent any views or positions of FOLLOWME and does not mean that FOLLOWME agrees with its statement or description, nor does it constitute any investment advice. For all actions taken by visitors based on information provided by the FOLLOWME community, the community does not assume any form of liability unless otherwise expressly promised in writing.

If you like, reward to support.
avatar

Hot

No older comments, be the first to grab the sofa.

login